Literárna kaviareň Viola

Rusínske večery

Ide o aktivity s periodicitou dvakrát mesačne (spravidla druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci), ktorých cieľom bude prezentovať v pestrej palete kultúru národa Rusínov. Rusínske etnikum je na Slovensku legitímne uznaným národom so svojou históriu, tradíciami a kodifikovaným jazykom. Jeho kultúra bola po stáročia rozvíjaná na území Karpatského oblúka. Aj napriek skutočnosti, že Rusíni nedisponovali v žiadnom období histórie vlastným štátom, boli ako národ schopní rozvíjať vlastnú kultúru, jazyk, zvyky a tradície, ktorých povaha vyrastala v mnohom z prírodných, religióznych, mentálnych dispozícií  a zároveň reagovala na celospoločenské či politické kontexty a súvislosti. Jedna z významných vetiev Rusínov, v odbornej literatúre označovaná ako Rusíni – Lemkovia, žije dodnes  na území severovýchodných okresov Slovenska a juhovýchodných okresov Poľska.  Pôvodne patrilo toto územie do roku 1918 do jedného štátneho útvaru (Rakúsko-Uhorsko), vďaka čomu sa vyvíjalo kontinuálne ako po stránke etnografickej, tak i náboženskej (obyvateľstvo bolo grécko-katolíckeho vyznania), umeleckej v rámci identického prírodného koloritu.  Toto územie si aj napriek rozdeleniu štátnou hranicou v roku 1918 zachovalo určitú spoločnú identitu, ktorú reprezentuje tradičná architektúra, cirkevné pamätihodnosti, dobové zvyky a obyčaje, názvoslovie a mentalita. Podujatia vo VIOLE majú ambíciu oživiť poznanie o histórii, území a kultúre Rusínov –Lemkov, zviditeľniť umeleckú tvorbu prístušníkov tohto etnika a zároveň obnoviť záujem o rusínsky jazyk, ktorý je – v rámci celkovo prebiehajúcich globalizačných trendov – na ústupe.   

Dramaturgia: Mgr. art. Jana Truščinská-Sivá   

Čas: 19.00